WP Offload Media v2.3.1 – Speed UP Your WordPress Site

26/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: DELICIOUS BRAINS

Sử dụng: PACTHNull

Version: 2.3.1

File size: 5.1 MB

Cập nhật: 26/11/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

WP Offload Media (trước đây là WP Offload S3) sao chép các tệp từ Thư viện phương tiện WordPress của bạn sang Amazon S3, DigitalOcean Spaces hoặc Google Cloud Storage và viết lại URL để phục vụ các tệp từ cùng nhà cung cấp lưu trữ đó hoặc từ CDN mà bạn chọn (như Đám mây). Và với addon Assets, WP Offload Media có thể xác định các tài sản (CSS, JS, hình ảnh, v.v.) được sử dụng bởi trang web của bạn và phục vụ chúng từ CDN ưa thích của bạn.

Viết một bình luận