User Extra Fields v14.6 – WordPress Plugin

04/12/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi
User Extra Fields v14.6 – WordPress Plugin

User Extra Fields v14.6 là một Plugin WordPress dễ dàng thêm các trường bổ sung cho người dùng đã đăng ký hiển thị chúng trên trang đăng ký, trang tài khoản và hơn thế nữa! … Xem tiếp ↵

User Extra Fields v14.5 – WordPress Plugin

27/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi
User Extra Fields v14.5 – WordPress Plugin

User Extra Fields là một Plugin WordPress dễ dàng thêm các trường bổ sung cho người dùng đã đăng ký hiển thị chúng trên trang đăng ký, trang tài khoản và hơn thế nữa! Plugin … Xem tiếp ↵