WPShapere v6.1.0 – WordPress Admin Theme

10/01/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi
WPShapere v6.1.0 – WordPress Admin Theme

WPShapere v6.1.0 WordPress Admin Theme là một plugin WordPress và một công cụ mạnh mẽ để tùy chỉnh quản trị viên WordPress của bạn. Nó sẽ hoàn toàn nhãn trắng phần quản trị WordPress. Với … Xem tiếp ↵

WPShapere v6.0.2 – WordPress Admin Theme

26/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi
WPShapere v6.0.2 – WordPress Admin Theme

WPShapere WordPress Admin Theme là một plugin WordPress và một công cụ mạnh mẽ để tùy chỉnh quản trị viên WordPress của bạn. Nó sẽ hoàn toàn nhãn trắng phần quản trị WordPress. Với WPShapere, … Xem tiếp ↵

WpAlter v2.4.0 – White Label WordPress Plugin

24/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi
WpAlter v2.4.0 – White Label WordPress Plugin

WpAlter là một Plugin WordPress cho phép bạn tùy chỉnh hầu hết các yếu tố của bảng điều khiển hoặc bảng điều khiển quản trị WordPress. WpAlter hoàn toàn phong cách của bảng quản trị … Xem tiếp ↵