Fix this unlicensed adobe app will be disabled soon trên Adobe Photoshop, Adobe Illustrator

fix this unlicensed adobe app will be disabled soon khi sử dụng Photoshop 2023 hoặc Illustrator 2023 mới nhất và nhanh nhất.

Thông báo fix this unlicensed adobe app will be disabled soon là gì?

Thông báo fix this unlicensed adobe app will be disabled soon thường thấy khi các bạn  sử dụng các phần mềm như  Adobe Photoshop, Adobe Illustrator không bản quyền. Để khắc phục lỗi này thì đơn giản nhất là chặn truy cập internet của phần mềm Adobe mà bạn đang sử dụng.

Mở Control Panel > Windows Defender Firewall > Advanced settings

fix-this-unlicensed-adobe-app-will-be-disabled-soon-1

Trên Advanced settings, lần lượt chọn 2 mục Inbound Rules và Outbound Rules

Ở mục Inbound Rules nhấn New Rule… nhấn Next

fix-this-unlicensed-adobe-app-will-be-disabled-soon-2

Trên This program path: nhấn Browse và dẫn đến C/ProgramFiles/Adobe/Adobe Photoshop 2023/Photoshop.exe nhấn Next

fix-this-unlicensed-adobe-app-will-be-disabled-soon-2

Chọn Block the connection nhấn Next

fix-this-unlicensed-adobe-app-will-be-disabled-soon-4

Tiếp tục nhấn Next

fix-this-unlicensed-adobe-app-will-be-disabled-soon-5

Trên Name đặt tên Photoshop nhấn Finish

fix-this-unlicensed-adobe-app-will-be-disabled-soon-6

Tiếp tục, thực hiện thao tác như trên ở mục Outbound Rules

Đối với người dùng macOS.

– Tắt hết các chương trình Adobe đang mở.
– Mở Terminal 
– Nhập lệnh: sudo nano /etc/hosts  
– Enter , Copy hết danh sách IP (link tải file ip bên dưới) và Paste vào cuối file hosts vừa mở bên trên.
– Tải file IP BLOCK ADOBE LIST

– Nhấn Control + X, nhấn Y và nhấn ENTER .
– Sau đó nhập lệnh : sudo killall -HUP mDNSResponder && sudo dscacheutil -flushcache
– Nhấn enter và xong.

Leave a Comment