DMCA

SOFTVN.NET tôn trọng tài sản trí tuệ của người khác và chúng tôi yêu cầu người dùng của chúng tôi cũng làm như vậy. Chính sách của chúng tôi là phản hồi các thông báo rõ ràng về vi phạm bản quyền. Trang này mô tả thông tin cần có trong các thông báo này. Hình thức thông báo được chỉ định dưới đây phù hợp với hình thức được đề xuất bởi Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ của Hoa Kỳ (văn bản có thể tìm thấy tại Trang web của Văn phòng Bản quyền Hoa Kỳ, http://www.copyright.gov). Nếu bạn tin rằng nội dung có sẵn bằng cách Trang web vi phạm một hoặc nhiều bản quyền của bạn, vui lòng thông báo cho chúng tôi bằng thông báo gửi qua email (Thông báo vi phạm của Wap) cung cấp thông tin được mô tả bên dưới cho địa chỉ email được liệt kê bên dưới.

Tất cả các thông báo vi phạm phải được gửi đến softvn.net@gmail.com và bao gồm những thông tin sau nếu không chúng sẽ bị coi là không hợp lệ:

  • Chữ ký điện tử của chủ sở hữu bản quyền hoặc người được ủy quyền hành động thay mặt họ;
  • Một nhận dạng về bản quyền được cho là đã bị vi phạm;
  • Mô tả về bản chất và vị trí chính xác của nội dung mà bạn cho là vi phạm bản quyền của mình, đủ chi tiết để cho phép SOFTVN.NET tìm và xác định tích cực nội dung đó; ví dụ: chúng tôi yêu cầu một liên kết đến bài đăng trên blog cụ thể (không chỉ tên của blog) có chứa nội dung và mô tả về phần cụ thể của bài đăng trên blog – một hình ảnh, liên kết, văn bản, v.v. đến;
  • Tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn; và
  • Một tuyên bố của bạn: (a) rằng bạn tin tưởng rằng việc sử dụng nội dung mà bạn cho là vi phạm bản quyền của bạn không được pháp luật hoặc chủ sở hữu bản quyền hoặc đại lý của chủ sở hữu đó cho phép; và (b) chịu hình phạt về tội khai man, rằng tất cả thông tin trong Thông báo Vi phạm của bạn là chính xác và bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc người được ủy quyền hành động thay mặt họ.