Cosi v1.1.0 – Multipurpose WooCommerce WordPress Theme

04/12/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: LA-Studio

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.1.0

File size: 14.4 MB

Cập nhật: 04/12/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Theme > WordPress

Cosi là một chủ đề WordPress bao gồm 09 Demo độc đáo, được sắp xếp riêng và quản lý tốt như các bộ khác nhau. Bạn có thể trộn thêm bất kỳ thành phần nào trên bất kỳ biến thể nào. Hoàn toàn tự do sáng tạo cho bạn. 5+ Bố cục tiêu đề 3+ Bố cục chân trang 4+ Kết hợp bố cục blog (nề, gird, thanh trượt.) 4+ Kết hợp bố cục danh mục đầu tư (nề, gird, thanh trượt.)

Viết một bình luận