WooCommerce Photo Reviews v1.1.3.3

WooCommerce Photo Reviews là một plugin đánh giá cuối cùng dành cho WooCommerce giúp bạn gửi email nhắc nhở đánh giá, cho phép khách hàng đăng đánh giá bao gồm hình ảnh sản phẩm và gửi email cảm ơn với phiếu giảm giá WooCommerce cho… Read More