Smart Notification v8.4.7 – WordPress Plugin

Smart Notification là một Plugin WordPress hệ thống thông báo hoàn chỉnh cho tất cả các nền tảng phổ biến Facebook Messenger, thông báo Facebook, Bản tin, SMS, Viber, iOS, Android, Windows Điện thoại 8, BlackBerry 10, Chrome, Safari, Edge, Opera, trình duyệt Samsung và… Read More